Polityka prywatności

Administrator danych
Biotec Italia Srl – Viale della Repubblica, 20 – 36031 Dueville (Włochy)
Adres e-mail właściciela: amministrazione@biotecitalia.com

Sposób i miejsce przetwarzania zbieranych danych

Metody leczenia

Właściciel przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu uniemożliwienie dostępu, ujawnienia, modyfikacji lub zniszczenia nieuprawnione Dane Osobowe.

Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, z zachowaniem metod organizacyjnych i logiki ściśle związane ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć inne strony zaangażowani w organizację niniejszego Serwisu (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacji) również, w razie potrzeby, wyznaczeni przez Administratora Danych jako Podmioty Przetwarzające Dane. Lista
Zawsze można zwrócić się do Administratora danych z prośbą o aktualizację Menedżerów.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właścicielem może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub na innej podstawie przepisami prawa określonymi poniżej, do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu („opt-out”) wobec takiego przetwarzania. To nie jest ma to jednak zastosowanie, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest regulowane przez prawodawstwo europejskie w tej kwestii ochrona Danych Osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania działań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w którą inwestuje się Administratora Danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdorazowego przetwarzania i w
w szczególności do określenia, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawa, przewidzianego w umowie lub niezbędne do zawarcia umowy kontrakt.

 

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie
zlokalizowane. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Właścicielem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. Pozyskać W celu uzyskania dalszych informacji na temat miejsca przetwarzania Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania informacji odnośnie podstawy prawnej przekazywania Danych poza Unię Europejską lub organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej na przykład przez dwa lub więcej krajów ONZ, a także odnośnie środków bezpieczeństwa przyjętych przez Administratora Danych w celu ochrony Danych.

Jeżeli nastąpi jedno z opisanych powyżej przeniesień, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi punktami niniejszego Regulaminu dokumentu lub zażądać informacji od Właściciela, kontaktując się z nim na dane wskazane na początku.

 

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do celów, dla których zostały zebrane.
Dlatego:

 • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
 • Dane Osobowe zebrane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Właściciela będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu realizowanego przez Właściciela w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej, do czasu cofnięcia tej zgody. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do dłuższego przechowywania Danych Osobowych w związku z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu władzy.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego terminu nie można już skorzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

 

Cel przetwarzania zbieranych danych

Dane Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: prowadzenie statystyk, kontakt z Użytkownikiem, zarządzanie bazami danych Użytkowników, remarketing i targetowanie behawioralne oraz Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.
Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz danych osobowych konkretnie istotnych dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

 

Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

 
Skontaktuj się z użytkownikiem

Formularz kontaktowy (ta aplikacja)
Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu odpowiedzi na prośby o informacje, wycenę lub inny charakter wskazany w nagłówku formularza.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa, województwo, stan i numer telefonu.

Lista mailingowa lub biuletyn (ta aplikacja)
Rejestrując się na liście mailingowej lub w newsletterze, adres e-mail Użytkownika zostaje automatycznie dodany do listy kontaktów, na którą mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne, związane z Aplikacją. Adres e-mail Użytkownika może także zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail i imię i nazwisko.

 

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
Interakcje i informacje pozyskiwane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej.
Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Przycisk „Lubię to” na Facebooku i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.)
Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, świadczone przez firmę Facebook, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Przycisk Tweet na Twitterze i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)
Przycisk Tweetuj i widżety społecznościowe Twittera to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter, świadczone przez firmę Twitter, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Przycisk i widżety społecznościowe Linkedin (LinkedIn Corporation)
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi interakcji z siecią społecznościową LinkedIn świadczone przez firmę LinkedIn Corporation.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Statystyka

Usługi zawarte w tym dziale pozwalają Administratorowi monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą śledzeniu zachowania Użytkownika.

Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone– Privacy Policy Opt Out. Rezygnacja Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Śledzenie konwersji reklam na Facebooku (Facebook, Inc.)
Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa statystyczna świadczona przez firmę Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebook z działaniami wykonywanymi w ramach tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Przeglądanie treści z platform zewnętrznych
Usługa tego typu umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi.
Jeżeli zainstalowana jest usługa tego typu, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają, będzie ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Widżet Map Google (Google Ireland Limited)
Mapy Google to usługa przeglądania map zarządzana przez firmę Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści ze swoimi stronami.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Widżet wideo YouTube (Google Ireland Limited)
YouTube to usługa przeglądania treści wideo zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści ze swoimi stronami.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 

Dalsze informacje na temat danych osobowych

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela.
W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, gdy następuje ono na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w poniższej sekcji.
 • dostępu do swoich Danych.Użytkownik ma prawo uzyskać informację o Danych przetwarzanych przez Właściciela, o niektórych aspektach przetwarzania oraz otrzymać kopię przetwarzanych Danych.
 • sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia prawidłowości swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych.W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich ochrona.
 • uzyskania anulowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
 • otrzymać Twoje Dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, uzyskać ich bezproblemowe przekazanie innemu właścicielowi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi i przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nią środkach umownych.
 • złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych lub podjąć kroki prawne.

 

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
Przypominamy Użytkownikom, że jeżeli ich Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z praw przysługujących Użytkownikowi, Użytkownik może skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora w możliwie najkrótszym czasie, w każdym razie w terminie jednego miesiąca.

 

Polityka Cookie

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, Użytkownik może zapoznać się z Cookie Policy.

 

Dowiedz się więcej o zabiegu

Obrona w sądzie
Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do jego ewentualnego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z niniejszego Serwisu lub powiązanych Usług.
Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.

Szczegółowe informacje
Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Serwis może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja
Dla potrzeb związanych z obsługą i konserwacją, niniejszy Serwis oraz wszelkie usługi podmiotów trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w każdej chwili od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiedzi na żądania „Nie śledź”.
Niniejsza Witryna nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy obsługują je jakiekolwiek wykorzystywane usługi stron trzecich, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w niniejszej polityce prywatności, informując o tym Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w Serwisie, a także, o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z dane kontaktowe posiadane przez Właściciela. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.
Jeżeli zmiany mają wpływ na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest zgoda, Właściciel ponownie pobierze zgodę Użytkownika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)
Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania
Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Strony internetowej (również przez aplikacje innych firm zintegrowane z tą Stroną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z tą Stroną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) zapis, czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.). ) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez osobę odwiedzającą, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy podróży w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem odniesienie do kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Użytkownik
Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

Zainteresowany
Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Administrator danych (lub menedżer)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszego Serwisu. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

Ta strona internetowa (lub ta aplikacja)
Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Praca
Usługa świadczona przez tę Stronę internetową zgodnie z definicją w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) w tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)
O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie
Niewielka porcja danych przechowywana na urządzeniu Użytkownika.

Referencje prawne
Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opracowana na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Strony internetowej.

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych przesyłanych za pośrednictwem Formularzy Google

Zrzeczenie się na podstawie art. 13-14 RODO 2016/679

Informacje te stanowią integralną część naszej ogólnej Polityki Prywatności.

Informujemy, że dane podane przez Państwa podczas wypełniania ankiety „Formularz Google” będą przetwarzane zgodnie z przepisami Dekretu Legislacyjnego nr 196/2003 oraz RODO 2016/679.

Dane są wymagane w celu rejestracji na kursy online i offline takie jak SBA, Beauty Coach, Tailor Made, Tailor Made Forum, Demo, Refresh, Dzień Otwarty, Renlive Academy.

Informacja ta dotyczy danych osobowych przesyłanych przez użytkownika podczas wypełniania ankiety.

Administrator danych
Administratorem zbieranych danych jest Biotec Italia Srl – numer VAT: 01234567890 z siedzibą skarbową w Dueville, via della Repubblica, 20, adres e-mail Administratora danych: privacy@biotecitalia.com.

Administrator danych
Google Ireland Limited („Google”), spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zostaje mianowana ZEWNĘTRZNYM KONTROLEREM PRZETWARZANIA w zakresie prowadzonego przetwarzania przez niego (zarządzanie danymi w chmurze dla Formularzy Google i powiązanych usług), na podstawie artykułów. 4 i 28 Rozporządzenia Europejskiego nr 679/2016 oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Jak opisano w certyfikacie Tarczy Prywatności, Google przestrzega przepisów Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, ustalonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych mających zastosowanie w Unii Europejskiej odpowiednio kraje członkowskie i Szwajcarię.
Firma Google odpowiada za wszelkie dane osobowe przekazane stronom trzecim w celu zewnętrznego przetwarzania w jej imieniu zgodnie z Zasadą dalszego przekazywania, zgodnie z opisem w sekcji dotyczącej udostępniania informacji o użytkowniku.
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i zapoznać się z certyfikatem Google, odwiedź witrynę Tarczy Prywatności.
Więcej informacji o tym, jak Google przetwarza dane, znajdziesz pod tym linkiem:
https://policies.google.com/privacy/update

Dostęp do danych
Rodzaje przetwarzanych danych i cele
Przetwarzane dane obejmują: adres e-mail, nazwę firmy, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, NIP, sposób płatności oraz uwagi z nimi związane (a więc należące do tzw. szczególnych kategorii danych osobowych, na które wymagana jest zgoda zgodnie z art. art. 9 RODO).
Cele przetwarzania Twoich danych są następujące:
Przesłane dane zostaną wykorzystane w celu rejestracji na kursy online i offline takie jak SBA, Beauty Coach, Tailor Made, Tailor Made Forum, Demo, Refresh, Dzień Otwarty, Renlive Academy.

Rodzaje przetwarzanych danych i cele
Usługa Google obejmuje pakiet aplikacji podłączonych do konta e-mail Gmail, w tym Google Cloud Platform (repozytorium i przechowywanie dokumentów w chmurze), Dokumenty, Arkusze, Formularze i inne aplikacje firmy Google i jej partnerów, których używamy do tworzenia, przechowywania i zarządzania dokumentami i załączniki.

Dostęp do danych
Komunikacja kierowana bezpośrednio lub pośrednio do Właściciela jest zarządzana przez serwery Google.
Protokoły, za pomocą których informacje przesyłane są przez sieć i przechowywane są dane, to protokół HTTPS (HyperText Transfer Protocol over SSL), odmiana protokołu HTTP, która wykorzystuje, oprócz protokołu TCP/IP, poziom SSL (Secure Sockets Layer), który szyfruje dane przychodzące i wychodzące za pomocą algorytmu matematycznego.
Właściciel uzyskuje dostęp do konta Google za pomocą hasła i uwierzytelniania dwuetapowego.
Informujemy, że dane, które dobrowolnie podasz w ankiecie zostaną przekształcone w wiadomość e-mail, która ewentualnie będzie przechowywana w systemie odbioru poczty elektronicznej używanym przez właściciela witryny.
Dane te nie będą zapisywane na innych nośnikach lub urządzeniach, ani też inne dane pochodzące z przeglądania witryny.

Lokalizacja danych
Lista lokalizacji centrów danych Google:
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

Żywotność danych
Dane w formularzu przechowywane są maksymalnie przez okres dwóch lat, po upływie którego dane te mogą przestać być reprezentatywne i przydatne do prawidłowej analizy sytuacji zainteresowanego.

Konsekwencje braku rejestracji danych
Nie ma obowiązku udostępniania operatorowi tej strony danych osobowych wymaganych w ankiecie.
Podanie danych poprzez formularz kontaktowy jest opcjonalne.
Jednakże odmowa podania danych dla celów wskazanych powyżej uniemożliwi kontakt z administratorem serwisu poprzez formularz udostępniony w Serwisie i w konsekwencji uniemożliwi Administratorowi kontynuację rejestracji na kursy online i offline takie jak SBA, Beauty Trener, Szyte na miarę, Forum szyte na miarę, Demo, Odświeżenie, Dzień Otwarty, Akademia Renlive.