Regulamin

Poniższe warunki obowiązują od dnia 10 czerwca 2005 r. Niniejsze ogólne warunki mogą być aktualizowane lub modyfikowane w dowolnym momencie przez Spółkę, która przekaże je klientom za pośrednictwem odpowiednich kanałów komunikacji. Konsument zobowiązuje się i zobowiązuje się w przypadku zmiany niniejszych ogólnych warunków do zapewnienia ich wydrukowania i przechowywania.

1. PRZEDMIOT UMOWY ONLINE I JEGO DEFINICJA
Przez umowę sprzedaży „online” rozumiemy umowę zawieraną na odległość i jest to transakcja prawna dotycząca rzeczy ruchomych i/lub usług zawarta pomiędzy dostawcą BIOTEC ITALIA SRL (odtąd SPÓŁKA) a konsumentem i/lub klientem w ramach zdalnej system sprzedaży zorganizowany przez dostawcę, który w ramach niniejszej umowy wykorzystuje wyłącznie technologię komunikacji na odległość zwaną „internetem”.

Wszystkie umowy będą zatem zawierane bezpośrednio poprzez dostęp konsumenta i/lub klienta do odpowiedniej strony internetowej, gdzie postępując zgodnie ze wskazanymi procedurami zawrą umowę zakupu towaru.
Firma może według własnego uznania poprosić konsumenta i/lub klienta o potwierdzenie zamówienia. Przez konsumenta rozumiemy każdą osobę fizyczną, która w umowach sprzedaży towarów konsumpcyjnych działa w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. CENY SPRZEDAŻY I SPOSOBY ZAKUPU
Wszelkie ceny sprzedaży produktów prezentowane i wskazane na stronie internetowej, dla których stanowią ofertę publiczną w rozumieniu art. 1336 c.c., zawierają podatek VAT. i każdy inny podatek. Klient będzie odpowiedzialny za udział w kosztach wysyłki, wyraźnie wskazanych przed realizacją zamówienia, zmiennych w zależności od wagi, wymiarów i miejsca przeznaczenia (we Włoszech lub za granicą) samego zamówienia; w przypadku miejsca docelowego za granicą, obowiązkiem konsumenta i/lub klienta będzie sprawdzenie dodatkowych kosztów związanych z krajem, w którym musi nastąpić dostawa, poprzez przesłanie specjalnego pisemnego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawarcie umowy kupna następuje poprzez dokładne sporządzenie i wyrażenie zgody na zakup wyrażonej poprzez subskrypcję udzieloną „online” lub poprzez podpisanie formularza zamówienia dołączonego do katalogu elektronicznego na stronie.
Nie ma ograniczenia minimalnego zamówienia, natomiast maksymalny limit zakupu wynosi 2000 euro.
Klient może zapłacić za zamówiony towar korzystając z usług płatniczych wskazanych w sklepie internetowym w momencie zakupu:
– gotówką przy odbiorze kurierowi
– gotówka
Więcej informacji znajdziesz w odpowiedniej sekcji PŁATNOŚCI

Jeśli kupisz za pomocą Scalapay, otrzymasz zamówienie natychmiast i zapłacisz w 3 ratach. Przyjmują Państwo do wiadomości, że raty zostaną przekazane Inkremento SPV S.r.l., podmiotom powiązanym i ich cesjonariuszom, oraz że wyrażacie zgodę na taki transfer

3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
System informatyczny serwisu został zaprojektowany tak, aby zagwarantować natychmiastową realizację zamówień i uniknąć niepotrzebnego oczekiwania na klienta; faktycznie wskazuje w czasie rzeczywistym, w swoim elektronicznym katalogu, fizyczną dostępność produktu i wszelkie warunki niedostępności.
Jeżeli zamówienie przekracza ilość znajdującą się w magazynie, system informatyczny pozwoli „do kasy” sprowadzić „do kasy”, zakupić i odebrać w ustalonych terminach. Dostępność produktów nie jest gwarantowana w soboty i niedziele, ponieważ strona nie jest aktualizowana.
Może się zdarzyć, że dwa jednoczesne zamówienia nie pozwolą na aktualizację dostępności. W tym ostatnim przypadku Klient zostanie powiadomiony w ciągu 72 godzin o braku dostępności i ewentualnym oczekiwaniu na realizację zamówienia. Jeżeli konsument i/lub klient nie wyrazi zgody na oczekiwanie czasu niezbędnego na dostawę (po przekroczeniu terminu określonego w art. 6 dekretu z mocą ustawy nr 185/1999, umowę uważa się za rozwiązaną, a zamówienie zostanie natychmiast anulowane). Zapłata.

4. WYKONANIE UMOWY I SPOSOBY DOSTAWY
Spółka dostarczy klientom wybrane i zamówione produkty w sposób, o którym mowa w poprzednim artykule, za pośrednictwem zaufanych kurierów i/lub spedytorów lub, według własnego uznania, bezpośrednio od samej firmy. 4.1 Terminy dostaw nigdy nie będą przekraczać terminów przewidzianych w art. 6 Dekret legislacyjny Salvatore 185/99. Za datę dostawy uważa się datę odnoszącą się do pierwszej próby doręczenia towaru przez kuriera pod wskazany adres (czyli głównego wejścia do budynku, a nie tego dającego dostęp do prywatnego domu), nawet jeśli próba ta nie zostanie zakończone sukcesem ze względu na nieobecność odbiorcy lub odmowę przyjęcia towaru.

5. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
Konsument i/lub klient zobowiązuje się i zobowiązuje po zakończeniu procedury zakupu „online” do wydrukowania i zachowania niniejszych ogólnych warunków, z którymi ponadto zapoznał się i zaakceptował jako obowiązkowy krok zakupu, ponieważ oraz specyfikacją nabywanego produktu, aby w pełni spełniać warunek określony w artykułach. 3 i 4 grudnia. Ustawodawczy nr 185/1999. 5.1 Kupującemu surowo zabrania się wprowadzania fałszywych i/lub fikcyjnych danych w procesie rejestracji niezbędnych do uruchomienia procesu realizacji niniejszej umowy i związanej z nią dalszej komunikacji; dane osobowe i adres e-mail muszą być wyłącznie Twoimi prawdziwymi danymi osobowymi, a nie danymi osób trzecich lub fikcyjnymi.
Konsument i/lub klient wyraża zgodę na używanie i zobowiązuje się do dostarczenia, według własnego uznania, kopii nieważnych dokumentów tożsamości. Niezastosowanie się do żądania dokumentów uprawnia do odstąpienia od umowy z powodu niezastosowania się kupującego. Wyraźnie zabrania się dokonywania wielokrotnych rejestracji dotyczących tej samej osoby lub wprowadzania danych osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do prawnego ścigania wszelkich naruszeń lub nadużyć, w interesie i ochronie wszystkich konsumentów. 5.2 Klient zwalnia się z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wystawienia nieprawidłowych dokumentów podatkowych z powodu błędów w danych podanych przez Klienta, przy czym Klient sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wpisanie.

6. UPRAWNIENIA
Wypełniając odpowiednie miejsce na stronie internetowej bankowego systemu płatności, konsument i/lub klient wyraża zgodę na użycie swojej karty kredytowej lub innej karty wydanej w jej zastępstwie i pobranie kwoty ze swojego rachunku bieżącego. koszt zakupu dokonanego „online”.
Cała procedura odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bezpośrednio połączonego z instytucją bankową posiadającą i zarządzającą usługą płatności „online”, do której Spółka nie ma dostępu. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 9 niniejszych ogólnych warunków, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaksięgowana na tej samej karcie kredytowej. 6.1 Wypełniając arkusz danych osobowych w ramach procedury rejestracyjnej niezbędnej do aktywacji procesu realizacji niniejszej umowy i związanej z nią dalszej komunikacji, konsument i/lub klient wyraża zgodę na przekazanie niewrażliwych danych osobowych (miejsce zamieszkania, numer telefonu) zaufanym kurierom i/lub spedytorom, z którymi dostarczane są zakupione towary, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedur niezbędnych do ich dostarczenia.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Od chwili otrzymania uszkodzonego towaru lub zażądania jego zwrotu do przewoźnika, konsument i/lub klient ma bezpośrednie i wyłączne działania przeciwko samemu przewoźnikowi. Ten ostatni odpowiada także za opóźnienie w dostarczeniu towaru do odbiorcy.
W takich przypadkach Spółka musi uważać się za zwolnioną z wszelkiej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie (uszkodzenie) towaru od chwili dostarczenia go bez zastrzeżeń przewoźnikowi do transportu. 7.1 W przypadku uszkodzenia przesyłki lub opakowania, na Kliencie ciąży ciężar zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących przewożonego przedmiotu w chwili zwrotu pod rygorem przepadku. W przypadku częściowej utraty lub uszkodzenia, którego nie można rozpoznać w momencie dostawy, konsument i/lub klient ma obowiązek zgłosić przewoźnikowi pod rygorem przepadku szkodę natychmiast po jej stwierdzeniu i nie później niż osiem dni od otrzymania przez list polecony za potwierdzeniem odbioru (art. 1698 kc) 7.2 W tym celu należy zaznaczyć, że wszystkie przesyłki pakowane są taśmą klejącą.
Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze lub nielegalne użycie kart kredytowych, czeków i innych środków płatniczych przez osoby trzecie w momencie zakupu produktów, ponieważ nie są one w żadnym momencie częścią procedura. 7.3 Zdjęcia produktów opublikowane na stronie mają wyłącznie charakter poglądowy.

8. GWARANCJE I SPOSOBY POMOCY
8.1 Wadę należy zgłosić w ciągu dziesięciu dni od jej wykrycia pod rygorem przepadku. 8.2 Konsument, aby domagać się wymiany, musi zgłosić konkretną reklamację zgodnie z procedurą wskazaną w kolejnym punkcie n. 10. 8.3 Po istotnym przesłaniu kodu zwrotnego możliwa będzie autoryzacja zwrotu produktu w celu weryfikacji. Konsument przewiduje koszty zwrotu. Ryzyko związane z transportem towaru ponosi nadawca. Przesyłki wysyłane „odbiór osobisty” nie będą przyjmowane, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. W przypadku stwierdzenia reklamowanej wady uzgodnione usunięcie wady zostanie zrealizowane w rozsądnym terminie, a poniesione koszty przesyłki zostaną zaliczone, z wyjątkiem kosztów usług nietypowych.
Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku ze sprawdzeniem produktu i jego ponowną wysyłką, jeżeli okaże się, że jest on nienaruszony i sprawny lub wolny od reklamowanych niezgodności, które można odnieść do daty dostawy, inaczej niż zostało zadeklarowane przez Klienta.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA
„Konsument”, który z jakiegokolwiek powodu nie jest zadowolony z dokonanego zakupu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez żadnych kar i bez podania przyczyny, w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. za usługi od dnia zawarcia umowy „online”.
Z prawa tego mogą skorzystać jedynie konsumenci, dlatego też zakupy dokonywane w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w przypadku wpisywania numeru NIP w odpowiednim formularzu zamówienia, nie cieszą się tym prawem. Wszelkie koszty zwrotu produktów ponosi wyraźnie konsument, który za pośrednictwem własnego kuriera przekaże je do struktury logistycznej, pod warunkiem uzyskania niezbędnej zgody na zwrot.
Wszystkie produkty muszą dotrzeć w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane, nieużywane i całkowicie nienaruszone, dostarczone z oryginalnym opakowaniem i wszelkimi instrukcjami, bez żadnych wad. Rozumie się, że ryzyko transportu związane ze zwrotem przedmiotów ponosi w całości konsument; konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadku umów zakupu produktów audiowizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostały otwarte przez konsumenta; Podobnie nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w przypadku produktów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych, lub które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub mogą ulec szybkiemu pogorszeniu lub utracie ważności. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy składając konkretną reklamację lub przesyłając stosowną informację faksem, telegramem lub pocztą elektroniczną. Każdy rodzaj komunikacji (w tym reklamacje) musi być kontynuowany pod rygorem przepadku w ciągu 48 godzin, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; Mały komentarz do tego, co się wydarzyło, jest mile widziany, nawet jeśli nie jest konieczny i obowiązkowy. Aby ułatwić Konsumentowi, który wyrazi odstąpienie od umowy, procedurę zwrotu, numer identyfikacyjny zwrotu towaru zostanie przesłany pocztą elektroniczną. Numer ten ułatwi zwrot towaru, który musi nastąpić nie później niż dziesięć dni roboczych od przekazania numeru zwrotu.
Zwrot towaru, od którego żądano odstąpienia, a który otrzymano po upływie ww. terminu, oznacza jego przepadek z jednoczesną odmową ponownej dostawy. Zwrócony towar zostanie przyjęty z zastrzeżeniem prawa sprawdzenia, czy produkt został zwrócony w oryginalnym stanie i z nienaruszonym opakowaniem. Zaleca się przykrycie oryginalnego opakowania produktu innym opakowaniem ochronnym, które zachowa jego integralność, a także zabezpieczy przed napisami lub specyficznymi etykietami. Tylko w takim przypadku cała zapłacona przez konsumenta kwota zostanie przesłana w terminach przewidzianych prawem.

Ta sama kwota zostanie zaksięgowana przelewem bankowym, Klient będzie mógł podać swoje dane bankowe (Kod ABI – CAB – Rachunek bieżący posiadacza faktury) i należna kwota zostanie przekazana. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w całości, gdy ustanie „istotny stan integralności towaru” (opakowanie i/lub jego zawartość), w przypadku gdy zostanie stwierdzone: brak oryginalnego opakowania zewnętrznego/wewnętrznego; brak integralnych elementów produktu; używania produktu w sposób uniemożliwiający przywrócenie go do stanu sprzed sprzedaży. W przypadku utraty tego prawa zakupiony towar zostanie zwrócony nadawcy, obciążając nadawcę kosztami przesyłki.

10. REKLAMACJE
Ewentualną reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w zakładce KONTAKT. Klient w ciągu kolejnych trzech dni roboczych otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rozpatrzenie reklamacji; tym samym komunikatem zostaną przekazane instrukcje dotyczące określenia procedury oraz wnioski o wyjaśnienia lub dokumentację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient/Konsument, w przypadku zgłoszenia reklamacji po upływie sześciu miesięcy od dostarczenia produktu, jest zobowiązany przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą, że niezgodność istniała w momencie dostawy.

11. ROZWIĄZANIE UMOWY I WYRAŹNA KLAUZULA ROZWIĄZANIA
Spółka ma prawo rozwiązać zawartą umowę poprzez zwykłe powiadomienie o tym konsumenta i/lub klienta z odpowiednich i uzasadnionych powodów; w takim przypadku klient będzie miał prawo jedynie do zwrotu kwoty już zapłaconej. 11.1 Do obowiązków Klienta, o których mowa w art. 5 (Obowiązki kupującego), a także gwarancję pomyślnego zrealizowania płatności, której Klient dokonuje środkami, o których mowa w art. 2, mają charakter zasadniczy, aby w drodze wyraźnej umowy niewykonanie przez Konsumenta i/lub Klienta tylko jednego z tych obowiązków oznaczało prawne rozwiązanie umowy na podstawie art.1456 Kodeksu Cywilnego, bez konieczności orzeczenie sądu, bez uszczerbku dla prawa Spółki do podjęcia kroków prawnych w celu naprawienia dalszych szkód.

12. PODANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe zbierane są w celu rejestracji klienta i aktywacji procedur realizacji niniejszej umowy oraz związanej z tym niezbędnej komunikacji; dane te przetwarzane są w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą być udostępniane jedynie na żądanie organu sądowego lub innych organów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom delegowanym do wykonywania czynności niezbędnych do realizacji zawartej umowy i rozpowszechniane wyłącznie w zakresie tego celu. Klient wyraźnie zobowiązuje się do dostarczenia Spółce kopii dokumentów tożsamości uznanych za niezbędne do wszelkich kontroli. Niezastosowanie się do powyższego żądania uprawnia do natychmiastowego rozwiązania umowy z tytułu niezastosowania się. Przetwarzanie odbywa się, także przy wykorzystaniu środków elektronicznych, z zachowaniem metod określonych w art. 11 dekretu legislacyjnego z 30 czerwca 2003 r., n. 196 gwarantuje użytkownikowi i co do zasady chroni jego prawa, podstawowe wolności i godność, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i tożsamości osobistej. Przetwarzanie będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż ściśle niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.
Uzyskanie usunięcia danych osobowych następuje po przesłaniu pisemnej informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres wskazany w zakładce KONTAKT lub drogą pocztową do siedziby firmy. Właścicielem i osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest BIOTEC ITALIA SRL